Liikmeks astumine

Ühingu liikmeks võib olla iga füüsiline isik, kes on seotud dokumentaalfilmide tootmisega ja kelle film on linastunud telekanalis või rahvusvahelisel filmifestivalil; 
samuti dokumentalistika üliõpilased ja filmiteoreetikud. Ühingu liikmeks ei saa olla isikud, kes oma ametikoha tõttu mõjutavad filmipoliitikat ja -levi.

Ühingu liikmeks astumiseks saatke digiallkirjastatud avaldus Eesti Dokumentalistide Gildile e-posti teel:  est.documentary(at)gmail.com

Ühingu juhatus vaatab avalduse läbi 15 päeva jooksul arvates selle esitamisest. Uute liikmete vastuvõtmise Ühingusse otsustab juhatus.

Gildi liikmemaks on 25 eur aastas, mida saab tasuda MTÜ Eesti Dokumentalistide Gild kontole: EE792200221056432744


MTÜ Eesti dokumentalistide gild

Põhikiri

I Üldsätted

1.1.  Mittetulundusühingu (edaspidi nimetatud “Ühing”) nimi on MTÜ Eesti dokumentalistide gild.
1.2. Ühingu asukohaks on Tallinn, Eesti Vabariik.
1.3. Oma tegevuses juhindub Ühing Eesti Vabariigis kehtivast põhiseadusest, alamatest õigusaktidest ning käesolevast põhikirjast.
1.4. Ühingu eesmärk on dokumentaalfilmi läbilöögivõime suurendamine. Selleks on kavandatud:
• tegeleda lobitööga, osaleda filmipoliitika kujundamisel;
• kaasa rääkida dokumentaalfilmide rahastamise küsimuses;
• tuua dokumentaalfilm nähtavale ja võrdväärsele kohale teiste kunstiliikide hulgas;
• anda välja dokumentaalfilmi aastaauhinda;
• luua dokumentaalfilmide levitamiseks kliendibaas ja teha koostööd koolide, festivalide, asutuste jt. Tegeleda dokumentaalfilmi näitamise kohtade ja esinemiste organiseerimisega;
• olla institutsioon, mille kaudu äriettevõtted/eraisikud/metseenid saaksid dokumentaalfilmi toetada;
• dokumentaalfilmide ning -filminduse tutvustamine ja sellega seonduv hariduslik tegevus;
• luua eesti dokumentalistika videoteek ja teha see avalikkusele kättesaadavaks;
• leida uusi võimalusi Eesti dokumentaalfilmi vaadatavuse tõstmiseks;
• korraldada Eesti dokumentaalfilmi edendamist välismaal;
• teavitada oma liikmeid koolitusprojektide võimalustest;
• korraldada oma liikmetele tippdokumentalistika linastusi.


II Ühingu liikmed

 2.1. Ühingu liikmeks võib olla iga  füüsiline isik, kes on seotud dokumentaalfilmide tootmisega, samuti dokumentalistika üliõpilased ja filmiteoreetikud. Ühingu liikmeks astumise avaldus peab olema vormistatud kirjalikult. Ühingu juhatus vaatab avalduse läbi 15 päeva jooksul arvates selle esitamisest. Uute liikmete vastuvõtmise Ühingusse otsustab juhatus lihthäälteenamusega. Liikmeks vastuvõtmisest keeldumise korral teatab juhatus avalduse esitajale 7 päeva jooksul kirjalikult keeldumise põhjuse.
2.2. Ühingu liikmel on õigus
2.2.1. valida ja olla valitud Ühingu juht- ja kontrollorganitesse;
2.2.2. võtta osa kõikidest Ühingu poolt organiseeritud üritustest;
2.2.3. kasutada Ühingu vara vastavalt kehtivatele sisekorraeeskirjadele;
2.2.4. Ühingust välja astuda.
2.3. Ühingu liikme väljaastumine toimub tema kirjaliku avalduse alusel, mis tuleb esitada juhatusele.
2.4. Ühingu liikme võib ühingust välja arvata juhatuse otsusega, kui
2.4.1. ühingu liige ei ole majandusaasta lõpuks tasunud Ühingu liikmemaksu;
2.4.2. ei ole viimase kahe aasta jooksul osalenud ühelgi Ühingu üldkoosolekul või Ühingu poolt korraldatud üritusel;
2.5. Ühingu liige on kohustatud
2.5.1. tunnistama ja austama Ühingu põhikirja, üldkoosoleku ja juhatuse otsuseid ning korraldusi;
2.5.2. tasuma igal aastal üldkoosoleku poolt kehtestatud ajaks ja suuruses liikmemaksu;
2.5.3. aitama oma tegevusega kaasa Ühingu arengule;
2.5.4. hoidma ja kasutama heaperemehelikult ja otstarbekalt Ühingule kuuluvat vara;
2.5.5. mitte levitama Ühingu kohta talle teatavaks saanud informatsiooni, mis on juhatuse või üldkoosoleku poolt tunnistatud konfidentsiaalseks;
2.5.6. Ühingust väljaastumisel või väljaarvamisel tagastama 10 päeva jooksul temale kasutada antud Ühingu vara;
2.5.7. hüvitama Ühingule omasüülise tegevuse tagajärjel põhjustatud kahju vastavalt kehtivale seadusandlusele.


III Üldkoosolek

3.1. Ühingu kõrgeimaks organiks on liikmete üldkoosolek, mis kutsutakse kokku juhatuse poolt vähemalt üks kord aastas. Juhatus peab üldkoosoleku kokku kutsuma ka siis, kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt 1/10 Ühingu liikmetest, samuti siis, kui Ühingu huvid seda nõuavad.
3.2. Üldkoosoleku kokkukutsumisest teatab Ühingu juhatus Ühingu liikmetele kirjalikult ette vähemalt 10 päeva enne üldkoosoleku toimumist. Teates tuleb näidata üldkoosoleku toimumise täpne aeg, koht ja päevakord.
3.3. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui selles osaleb või on esindatud üle poole Ühingu liikmetest.
3.4. Üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid küsimustes, mis on üldkoosoleku kokkukutsumisel teatavaks tehtud. Küsimustes, mida ei ole üldkoosoleku kokkukutsumisel teatavaks tehtud, võib vastu võtta otsuseid, kui üldkoosolekul osalevad või on esindatud Ühingu kõik liikmed.
3.5. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on hääletanud üle poole koosolekul osalenud liikmetest või nende esindajatest, väljaarvatud p 3.6. nimetatud otsused.
3.6. Põhikirja muutmise otsus on vastu võetud, kui selle poolt on hääletanud üle 2/3 üldkoosolekul osalenud liikmetest või nende esindajatest.
3.7. Üldkoosoleku otsus loetakse vastuvõetuks koosolekut kokku kutsumata, kui otsuse poolt hääletavad kirjalikult kõik Ühingu liikmed.


IV Juhatus

4.1. Ühingut juhib juhatus, mis koosneb kolmest kuni kuuest liikmest.
4.2. Juhatus peab Ühingut juhtima vajaliku hoolsusega, andma Ühingu liikmetele vajalikku teavet juhtimise kohta ja esitama nende nõudel vastava aruande.
4.3 Juhatuse liikmete õigused ja kohustused määratakse täpsemalt nendega sõlmitavas lepingus. Lepingu sõlmib, muudab ja lõpetab üldkoosolek.
4.4. Juhatusse ei saa kuuluda isikud, kes oma ametikoha tõttu mõjutavad filmipoliitikat ja –levi ning selline tegevus on vastuolus või huvide konfliktis Ühingu tegevuseesmärkide- või -põhimõtetega.
4.5. Ühingut võib kõigis õigustoimingutes esindada kolm (3) juhatuse liiget ühiselt.
4.6. Juhatus teeb otsuseid koosolekul. Juhatuse koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa üle poole juhatuse liikmetest. Juhatuse koosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletas üle poole koosolekul osalenud juhatuse liikmetest. Igal juhatuse liikmel on otsuste vastuvõtmisel üks hääl. Kõik juhatuse otsused protokollitakse ja allkirjastatakse.
4.7 Juhatuse koosolekuid võib viia läbi koosolekut kokku kutsumata, kui selle poolt on üle poole juhatuse liikmetest. 


V Ühingu vara

5.1. Ühingu omandis võib olla igasugune vara, mis on vajalik Ühingu põhikirjalise tegevuse arendamiseks ja mille omandamine ei ole vastuolus seadusega.
5.2. Ühingu liikmel ei ole õigust Ühingu varale, Ühingul ei ole õigust Ühingu liikme varale.
5.3. Ühing ei kanna varalist vastutust oma liikmete varaliste kohustuste eest, liikmed ei kanna vastutust Ühingu varaliste kohustuste eest.
5.4. Ühing vastutab oma varaliste kohustuste eest talle kuuluva varaga.
5.6. Ühingu lõpetamise korral jaotatakse Ühingu vara üldkoosoleku otsusega õigustatud isikute vahel.


VI Aruanded

6.1. Juhatus peab seaduses sätestatud korras ja tähtaja jooksul pärast majandusaasta lõppu koostama raamatupidamise aastaaruande ja tegevusaruande ning esitama need üldkoosolekule kinnitamiseks kuue kuu jooksul, arvates majandusaasta lõppemisest.
6.2. Raamatupidamise aastaaruanne tuleb koostada lähtuvalt raamatupidamise seadusest ja heast raamatupidamistavast.


VII Lõppsätted

7.1. Ühingu lõpetamine, ühinemine ja jagunemine toimub seaduses sätestatud korras. Ühingu likvideerijateks on juhatuse liikmed.
Põhikiri on kinnitatud